Vymáhání pohledávek

O co jde?

Máte v ruce dokumenty opravňující Váš nárok na zaplacení a dlužník nereaguje? Potřebujete předat svou pohledávku k právnímu řešení a nemáte advokáta? Máte fakturu, kterou Vám Váš klient nezaplatil? Komunikujete se zákazníkem, on Vám slibuje zaplacení svého dluhu a nic se neděje? Pak jste tady správně!

Nabízíme vymáhaní pohledávek prostřednictvím vybraných advokátních kanceláří. Díky našim službám a výběru advokátních kanceláří garantujeme Vám - věřitelům - maximální preventivní ochranu a minimální finanční náročnost při vymáhání pohledávek.

Pro koho to je?

Služba je určena pro širokou veřejnost - firmám a fyzickým podnikajícím i nepodnikajícím osobám. Pro využítí služby není třeba žádná registrace, pohledávku k vymáhání nám můžete předat zde.

Je nutno se někde registrovat?

Ne, pro využítí služby není třeba žádná registrace, pohledávku k vymáhání nám můžete předat zde.

Firmám a společnostem, které využívají naši službu StopStav nebo Klient je služba Vymáhání pohledávek automaticky zdarma zakomponována přímo do svých uživatelských účtů.

Jak to funguje?

 1. Zde je nutno vyplnit potřebné údaje ve formuláři pro předání pohledávky k vymáhání (uživatelé služby StopStav nebo Klient mají údaje předvyplněny ve svém uživatelském profilu po kliknutí na "Vymáhat" u dlužníka v sekci "Editace dlužníků"),
 2. vyslovit souhlas s podmínkami využití služby
 3. zkontrolovat a potvrdit odeslání informací.
 4. Na zadanou adresu je Vám doručen email s potvrzením o přijetí případu. Součástí emailu je link pro doplnění potřebných dokumentů - zde je třeba nahrát všechny předem naskenované dokumenty, které souvisí s daným případem (např. potvrzený dodací list, fakturu, předávací protokoly, Kupní smlouvu, Rámcovou kupní smlouvu, Smlouvu o dílo, Objednávku aj.). Dokumenty je třeba dodat ve formátu PDF nebo JPG.
 5. Vámi odeslané dokumenty jsou téhož dne analyzovány a dochází k doporučení nejvýhodnějšího vymáhání Vaší pohledávky u advokátních kanceláří,
 6. dlužníkovi je advokátní kanceláří, v běžných případech do 48 hodin od Vašeho zadání, zaslána předžalobní upomínka, která obsahuje pevně daný náhradní termín splatnosti dlužné částky (10 dnů). Součástí upomínky je také vyčíslení všech úroků a poplatků pro případ, že náhradní lhůtu dlužník nebude akceptovat a svůj dluh neuhradí – dlužník na upomínce vidí přesné částky o kolik se mu jeho dluh navýší,
 7. pokud dlužník na předžalobní upomínku nezareaguje, bude podle Vámi doručených podkladů a Vaší dohody s advokátní kanceláří rozhodnuto, jakým způsobem bude vymáhání probíhat. Možné jsou 3 typy soudních řízení - jejich srovnání uvádíme níže,
 8. před podáním žaloby bude ze strany advokátní kanceláře po předchozí dohodě s Vámi požadováno složení zálohy odměny za právní zastupování,
 9. po úhradě advokátní kanceláři je podána žaloba k příslušnému soudu,
 10. věřitel je soudem vyzván ke zaplacení soudního poplatku,
 11. soud vydá rozhodnutí - platební rozkaz, rozhodčí nález s uvedením částky a termínu úhrady,
 12. Pokud dlužník svůj dluh v soudně daném termínu a výši nezaplatí, je celá záležitost předána k řešení formou exekuce.

Při využití našeho portálu tedy může každý věřitel vymáhat své pohledávky levněji:

 • ZDARMA až do momentu před podáním žaloby,
 • až po dohodě s věřitelem je po složení zálohy AK za právní zastupování podána žaloba,
 • věřitel je vyzván soudem k úhradě soudního poplatku (výše soudních poplatků je uvedena níže).

Srovnání nabízených typů:

1. Běžná soudní cesta

 • Nejrozšířenější, ale zároveň nejméně efektivní a u větších částek nejdražší varianta. Při špatném nebo žádném smluvním vztahu mezi věřitelem a dlužníkem jde bohužel o jedinou možnost právního vymáhání,
 • při rozporování dluhu ze strany dlužníka, jakož i snahy o obstrukce – oddálení platby, se může řízení protáhnout i na několik let.

2. Běžné rozhodčí řízení vedené v ČR

 • možno využít v případech, kdy má věřitel s dlužníkem sepsánu smlouvu obsahující rozhodčí doložku. Jde o variantu, která je více příznivá pro věřitele, než běžné soudní řízení. Bohužel rozhodčí řízení je možno v ČR od roku 2013 provádět pouze u stálých rozhodčích soudů, přičemž používán je v praxi vymáhání pohledávek pouze jeden. Tím se razantně prodloužily i termíny k vydání rozhodčího nálezu. Běžná lhůta se blíží k jednomu roku a náklady rozhodčího řízení často přesahují náklady běžného soudního řízení. Navíc řízení nemusí končit jedním rozhodnutím.

3. Rozhodčí řízení s využitím mezinárodního práva

 • Jednoznačně levnější a nejrychlejší způsob, jak se legálně domoci svých práv.
 • DOPORUČUJEME všem podnikajícím subjektům.
 • Podmínkou je zapracování této rozhodčí doložky do všech smluvních vztahů.
 • Následné rozhodčí řízení probíhá s využitím mezinárodního práva. Tím se vyhnete zahlceným českým soudům a zkracujete lhůtu na vydání rozhodčího nálezu na průměrnou dobu 3 měsíce! Nákladovost na toto řízení – výše žalobcem hrazeného soudního poplatku je výrazně nižší a to bez ohledu na výši vymáhané dlužné částky.Tímto zrychlujete a zlevňujete celé řízení a ve finále tak minimalizujete riziko, že dlužník podnikne kroky k nevymahatelnosti dluhu.

 • Zapracujte tuto rozhodčí doložku do svých Rámcových kupních smluv, Kupních smluv, Smluv o dílo, Objednávek a dalších dokumentů, které sepisujete se svými obchodními partnery (musí se jednat o listiny, které Vám zákazníci podepisují) a snižte tím riziko možných problémů na minimum.

Proč využít mezinárodního práva? Kolik stojí jednotlivé soudní poplatky?

Ještě nejste rozhodnuti? Zde je souhrn nejdůležitějších rozdílů:

 1. razantní zkrácení celého procesu - v průměru do 3-4 měsíců je v případě nezaplacení celá záležitost u exekutora
  • standartní doba rozhodčího řizení v ČR je až 1 rok,
  • standartní soudní vymáhání se může protáhnout i na několik let.
 2. platíte minimální soudní poplatek – na základě zpětných vazeb víme, že se poplatek pohybuje v průměru 2,5% ze žalované částky.
  • běžný poplatek pro jiná rozhodčí řízení je 4% - 6%, minimálně však 5.000,- až 10.000,- CZK,
  • standartní soudní poplatek pro soudní vymáhání v ČR je 5%, minimálně však 1.000 CZK + případné náklady na právního zástupce při soudem nařízených ústních jednání

Součástí služby JE HLAVNĚ PREVENCE – předem zakomponujte do svých smluv s klientem námi doporučenou rozhodčí doložku a tím získáte podstatně rychlejší a levnější řešení případného problému s neplatícím zákazníkem.

Doporučení:

Při vymáhání pohledávek platí rovnice – čím dřív se začne s vymáháním dluhu, tím je vyšší pravděpodobnost, že bude výsledek úspěšný!

Prohlášení:

Upozorňujeme, že náš portál ani osoby, které jej provozují, neposkytují právní služby, nýbrž pouze doporučení a služby analytického charakteru – vzhledem ke svým dlouhodobým zkušenostem však dokážeme Vaše pohledávky správně analyzovat a nalézt nejvhodnějšího odborníka k jejímu nejefektivnějšímu vymožení. Právní pomoc při vymáháním pohledávek jsou oprávněni poskytovat pouze osoby, které jsou zapsány v seznamu advokátů.